Болница „Европа„

НОВИНИ

lekar-specialist-licevo-chelyustna-hirurgiya-bolnicaevropa.jpg

🏥 МБАЛ „Европа“ търси да назначи лекар специалист лицево-челюстна хирургия

Изисквания:

 • Завършено медицинско образование Магистър – Лекар,
 • Магистър-Лекар и по дентална медицина е предимство, но не замества степента по медицина.
 • Специализант по лицево-челюстна хирургия последна година;
 • Членство в БЛС;
 • Умения за работа в екип;

Ние предлагаме :

 • Работа в екип с доказани професионалисти
 • Отлични условия на труд
 • Конкурентно възнаграждение
 • Приятна работна среда

Необходими документи за кандидатстване:

✔ Автобиография на български език

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

Ако имате интерес, моля свържете се с нас на:
☎ тел. +359888980650
Ще се радваме да работим заедно,
Екипът на МБАЛ Европа

medicinska-operacionna-sestra-rabota-bolnicaevropa-1.jpg

МБАЛ „Европа“ търси да назначи медицинска операционна сестра

Основни задължения:

✔ Асистира на лекаря при извършване на съответните манипулации;
✔ Подготвя операционната зала, както и всички необходими инструменти за извършване на
интервенциите;
✔ Следи за стерилността на операционната зала и на използваните при работа медицински
инструменти;
✔ Почистване на използваната апаратура и инструментариум след края на операцията;
✔ Подготовка и стерилизация на инструменти и операционно бельо;
✔ Осъществява текущ контрол за спазване на хигиенните изисквания;
✔ Желание за работа в екип;
✔ Индивидуален подход към всеки пациент;
✔ Запазване анонимността и здравната информация на пациента;

Профил на кандидата:

✔ Задължително медицинско образование с квалификация „Медицинска сестра“;
✔ Допълнителна квалификация за „Операционна сестра“;
✔ Минимум 1 година професионален опит като операционна медицинска сестра;
✔ Висока степен на отговорност и умение за работа в екип;
✔ Умение за работа с наличната апаратура в операционната зала;
✔ Опит в областта на УНГ и ЛЧХ е предимство.

Ние предлагаме :

✔ Работа в екип с доказани професионалисти
✔ Отлични условия на труд
✔ Конкурентно възнаграждение
✔ Приятна работна среда
✔ Необходими документи за кандидатстване:
✔ Автобиография на български език

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

Ако имате интерес, моля свържете се с нас на:

📧 [email protected]
☎ тел. +359888980650
Ще се радваме да работим заедно,
Екипът на МБАЛ Европа


obyava-svobodni-pozicii.png

🏥 МБАЛ „Европа“ търси да назначи Лекар Анестезиолог и анестезиологична сестра

Изисквания:

 • Образователно-квалификационна степен: „Магистър“ по Медицина и специалност “ Анестезиология и интензивно лечение“
 • Необходими делови и лични качества: инициативност, с чувство за отговорност, висока професионална етика, комуникативност.
 • Работа с деца;

10 години професионален стаж.

Ние предлагаме :

 • Работа в екип с доказани професионалисти
 • Отлични условия на труд
 • Конкурентно възнаграждение
 • Приятна работна среда

Необходими документи за кандидатстване:

✔ Автобиография на български език

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

Ако имате интерес, моля свържете се с нас на:
☎ тел. +359888980650
Ще се радваме да работим заедно,
Екипът на МБАЛ Европа

obyava-svobodni-pozicii.jpg

О Б Я В А

За провеждане на конкурс за длъжността:

„Началник отделения на МБАЛ БОЛНИЦА ЕВРОПА” ООД

На основание чл.90 от Кодекса на труда във вр с чл.68, ал.7 от Закон за лечебните заведения и Заповед № …/ 04.12.2023г на Управителя на МБАЛ БОЛНИЦА ЕВРОПА ООД, се обявява конкурс за следните длъжности:

 

I. Началник отделение за Отделение по хирургия;

II.Началник отделение за Отделение по Ортопедия и травматология;

III.Началник за отделение по Образна диагностика.

 

Изисквания към кандидатите:

 1. Висше медицинско образование с образователно-квалификационна степен „Магистър” и призната специалност по съответната медицинска специалност ;
 2. Сертификати за допълнителна професионална специализиция и квалификация;
 3. Придобит практически трудов стаж най-малко 3/три години/ в лечебно заведение за болнична медицинска помощ;

 

Необходими документи за участие в конкурса:

 1. Заявление за участие в конкурса – в свободен текст, в което задължително се посочва телефон и имейл адрес за контакт;
 2. Автобиография/СВ;
 3. Копие от Дипломите/Сертификати за завършени образувания и придобити специализации;
 4. Копие на трудовата книжка;
 5. Свидетелство за съдимост;
 6. Мотивационно писмо;

Характер на работата – съгласно чл.68, ал.7 от Закона за лечебните заведения, Медицинските стандарти за съответната специалност и други подзаконовите изисквания и Вътрешния правилник и трудов ред на МБАЛ „БОЛНИЦА ЕВРОПА” ООД. Конкретната длъжностна характеристика на длъжността е налична в деловодството на МБАЛ „БОЛНИЦА ЕВРОПА” ООД и всеки кандидат може да се запознае с нея при поискване.

Срок на трудовия договор – до три години;

Ред и начин за провеждане на конкурса:

 1. Всички цитирани по-горе документи се подават в запечатан и непрозрачен плик на регистратурата на МБАЛ „БОЛНИЦА ЕВРОПА” ООД на адрес: гр. София, ул. „П. Славейков” №2, ет.Партер всеки работен ден от 09.00ч до 19.00ч;
 2. Срокът за подаване на заявления и придружаващи документи за участие в конкурса е до един месец, считано от датата на обявление на конкурса в местното печатно или електронно издание
 3. След като изтече срокът за подаване на заявленията, Комисията, която ще проведе конкурса разглежда всички подадени заявления и приложения към тях, като отстранява тези, които са непълни и/или не отговарят на посочените по-горе изисквания. В тези случаи, кандидатът се уведомява на посочения от него имейл адрес, че няма да участва в конкурса, поради непълнота/ неправилност на подадените от него документи.
 4. Вторият етап от конкурса представлява събеседване с всеки един от кандидатите по отделно;
 5. Оценяването на кандидатите става по шестобалната система, като се преценяват професионалната подготовка на кандидатите, способността им за работа в екип и други качества и способности;
 6. След приключване на всички събеседвания, Комисията избира един от кандидатите, като уведомява по имейл всички за резултата от проведения конкурс.
 7. За проведения конкурс, Комисията съставя протокол, в който отразява проведените събеседвания и резултата от тях;Време и място за провеждане на конкурса:
 8. Събеседването с кандидатите се провежда по допълнително уточнен график в работно време, съобразно броя на кандидатурите, който се изпраща писмено по посочения от допуснатите до събеседване кандидатите имейл адрес;
 9. Мястото на провеждане на събеседването и на всички останали дейности на Комисията е на адреса на МБАЛ „БОЛНИЦА ЕВРОПА” ООД, а именно: гр. София, ул. „П. Славейков” №2, ет.3

 


glavna-medicinska-sestra-svobodni-pozicii.jpg

О Б Я В А

За провеждане на конкурс за длъжността:

„Главна медицинска сестра на МБАЛ БОЛНИЦА ЕВРОПА” ООД

 

На основание чл.90 от Кодекса на труда във вр с чл.68, ал.7 от Закон за лечебните заведения и Заповед № 47/ 06.12.2023г на Управителя на МБАЛ БОЛНИЦА ЕВРОПА ООД, се обявява конкурс за длъжност „Главна медицинска сестра”.

1. Изисквания към кандидатите:
1.1. Придобита образователно-квалификационна степен „Бакалавър” или „Магистър” по специалността „Медицинска сестра”;
1.2. Придобита образователно-квалификационна степен „Бакалавър” или „Магистър” по специалността „ Управление на здравни грижи”;
1.3. Придобит практически трудов стаж най-малко 3/три години/ в лечебно заведение за болнична медицинска помощ;

2. Необходими документи за участие в конкурса:
2.1. Заявление за участие в конкурса – в свободен текст, в което задължително се посочва телефон и имейл адрес за контакт;
2.2. Автобиография/СВ;
2.3. Копие от Дипломите за завършени образувания и придобити специализации;
2.4. Копие на трудовата книжка;
2.5. Свидетелство за съдимост;
2.6. Мотивационно писмо;

3. Характер на работата – съгласно чл.70, ал.2 от Закона за лечебните заведения, подзаконовите изисквания, етичните норми на медицинските сестри и Вътрешния правилник и трудов ред на МБАЛ „БОЛНИЦА ЕВРОПА” ООД. Конкретната длъжностна характеристика на длъжността е налична в деловодството на МБАЛ „БОЛНИЦА ЕВРОПА” ООД и всеки кандидат може да се запознае с нея при поискване.

4. Срок на трудовия договор – до три години;

5. Ред и начин за провеждане на конкурса:
5.1. Всички цитирани по-горе документи се подават в запечатан и непрозрачен плик на регистратурата на МБАЛ „БОЛНИЦА ЕВРОПА” ООД на адрес: гр. София, ул. „П. Славейков” №2, ет.Партер всеки работен ден от 09.00ч до 19.00ч;
5.2. Срокът за подаване на заявления и придружаващи документи за участие в конкурса е до един месец, считано от датата на обявление на конкурса в местното печатно или електронно издание
5.3. След като изтече срокът за подаване на заявленията, Комисията, която ще проведе конкурса разглежда всички подадени заявления и приложения към тях, като отстранява тези, които са непълни и/или не отговарят на посочените по-горе изисквания. В тези случаи, кандидатът се уведомява на посочения от него имейл адрес, че няма да участва в конкурса, поради непълнота/ неправилност на подадените от него документи.
5.4. Вторият етап от конкурса представлява събеседване с всеки един от кандидатите по отделно;
5.5. Оценяването на кандидатите става по шестобалната система, като се преценяват професионалната подготовка на кандидатите, способността им за работа в екип и други качества и способности;
5.6. След приключване на всички събеседвания, Комисията избира един от кандидатите, като уведомява по имейл всички за резултата от проведения конкурс.
5.7. За проведения конкурс, Комисията съставя протокол, в който отразява проведените събеседвания и резултата от тях;

6. Време и място за провеждане на конкурса:

6.1. Събеседването с кандидатите се провежда по допълнително уточнен график в работно време, съобразно броя на кандидатурите, който се изпраща писмено по посочения от допуснатите до събеседване кандидатите имейл адрес;

6.2. Мястото на провеждане на събеседването и на всички останали дейности на Комисията е на адреса на МБАЛ „БОЛНИЦА ЕВРОПА” ООД, а именно: гр. София, ул. „П. Славейков” №2, ет.3

 


anesteziolog-rabota-obyava.jpg

Търсим точно Вас!
Ако искате да станете част от МБАЛ Европа, то сега е перфектният момент.
Търсим анестезиолог с опит в областта на УНГ – глава и шия и пластичната хирургия.

Ще имате възможността да работите рамо до рамо с утвърдени имена и истински професионалисти.
За повече информация относно свободната позиция може да се свържете с нас.

☎️ Телефон: +359 888 994 776, [email protected]
📍 Адрес: бул. „П. Славейков“ 2⏰ Работно време: Пон – Петък: 09:30 – 17:30 / Събота и Неделя – поч. дни


bolnicaevropa.bg © 2023 Болница Европа. Всички права запазени