Онколог

Доц. д-р Наталия Чилингирова

Д-р Наталия Чилингирова

Свържете се с доц. д-р Наталия Чилингирова

ЗА КОНТАКТДоц. д-р Наталия Чилингирова е родена на 27.08.1986 год. Завършва медицина през 2011 г. в Медицински Университет – София. Специализира в Университетска Болница Цюрих, Клиника по медицинска онкология.

Образование:

 • Основно училище “Мати Болгария” Казанлък, България ( 1993 – 2000 г. );
 • Гимназия с преподаване на чужди езици (ГПЧЕ) Ромен Ролан, Стара Загора, България, Немска езикова диплома: DSD Stufe II der KMK ( 2000 – 2005 г. );
 • Медицински Университет Цюрих, Университетска Болница Цюрих, Клиника по медицинска онкология, Ръководител клиника: проф. д-р А. Кнут, Стажант лекар – вътрешни болести ( 2010 – 2011 г. );
 • магистър лекар хуманна медицина, Медицински факултет, Медицински Университет София ( 2005 – 2011 г. );

Призната специалност:

Медицинска онкология


Академична длъжност:

Доцент по научна специалност онкология към НИИ МУ Плевен.


Работи като:

 • медицински асистент в Частен лекарски кабинет – д-р И. Нихтянова, гинеколог и
  онколог (2009 – 2011 г.);
 • асистент, от 10.2016 главен асистент доцент МУ Плевен в Специализирана Болница за Активно Лечение по Онкология (СБАЛО), Клиника по Медицинска онкология (2011 г. – до сега);

Научна работа:

 • Специализирана Болница за Активно Лечение по Онкология (СБАЛО), PhD, дипл. номер: 10/ 17.03.2016
 • Дисертационен труд: Рак на белия дроб – индивидуализиране на лекарственото лечение
  Научни ръководители: проф. д-р Г. Куртева, чл. кор. проф. д-р Д. Тончева

Прочетете повече за доц. д-р Наталия Чилингирова

ПРОФЕСИОНАЛНА БИОГРАФИЯ

 • Членства
 • Стипендии
 • Научни трудове
 • ESMO (European Society for Medical Oncology) Member, ID
  42850, since 2009
 • ASCO (American Society for Clinical Oncology) Member, ID
  274004, since 2012
 • Member of the Executive Board Young Oncologist Club
  Bulgaria, since 2011
 • Bulgarian Oncology Educational Academy, Sofia, since 2015
 • Summer scolarship: DAAD 2010, Ludwig-Maximilians
  University Munich
 • Summer scolarship of KMK – Germany, Uelzen,
  Niedersachen, 08 – 09.2004
 1. РАК НА БЕЛИЯ ДРОБ – ИНДИВИДУАЛИЗИРАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНОТО
  ЛЕЧЕНИЕ
  Професионалнo направление: 7.1 Медицина,
  Научна специалност: Онкология
  Научни публикации вкл. статии, резюмета, глави от книги, учебници и
  студии в списания с и без импакт фактор:
 2. Чилингирова Н., Герасимов А, Станева К, Куртева Г, Глава 5: Екстравазати,
  Нежелани лекарствени реакции – онкологично ръководство за медицински сестри
  и специализанти; под редакцията на И. Трифонова и Г. Куртева, 2017 г., стр.
  110-148
 3. Чилингирова Н., Куртева Г, Симеонова Л, Глава 6: Орален Мукозит, Нежелани
  лекарствени реакции – онкологично ръководство за медицински сестри и
  специализанти, под редакцията на И. Трифонова и Г. Куртева, 2017 г., стр. 149-163;
 4. Куртева Г, Трифонова И, Маринова В, Арабаджиев Ж, Чилингирова Н, Герасимов
  А, Караниколова Т, Солакова Г, Стоева Д; Поведение при редки неепителни
  овариални тумори, Учебна книга, Клинично поведение при овариален карцином,
  2014, стр 235-244
 5. Куртева Г, Трифонова И, Маринова В, Арабаджиев Ж, Чилингирова Н, Герасимов
  А, Караниколова Т, Солакова Г, Стоева Д; Изкуство в цитотоксичното лечение на
  овариален карцином- настояще и перспективи – Учебна книга, Клинично
  поведение при овариален карцином, 2014, стр. 209-221
 6. Трифонова И. , Чилингирова Н, Герасимов А, Димова И, Солакова Г, Симеонова
  А, Куртева Г, Съвременна имунотерапия при тумори на глава и шия – настояща
  реалност и бъдещи предизвикателства – Учебна книга, Поведение при малигнени
  тумори на глава и шия, стр. 191-196, 2016 г.
  автобиография на Н. Чилингирова
 7. Chilingirova N., Hammoudeh Z., Balabanski L., Ivanov S., Vazharova R., Nikolova D.,
  Kurteva G., Toncheva D., Chilingirov P. TruSight Cancer Sequencing Panel reveals
  pharmacogenetic variants associated with sensitivity to chemotherapy in lung cancer;
  memo – Magazine of European Medical Oncology – An International Journal for
  Oncology and Haematology Professionals, memo
  DOI 10.1007/s12254-015-0244-2, Volume 8, Issue 3 2015
  Impact factor (2015): 0.176
 8. Kurteva G, Chilingirova N, de Mello R, Kurtev P, Chronomodulated Capecitabine for
  First Line Treatment for Metastatic Colorectal Cancer in Elderly Patients: a pilot study,
  Revista da Associação Médica Brasileira (под печат)
  Impact factor (2015): 0.931
 9. Chilingirova N, Balabanski L, Toncheva D, Kurteva G, Damyanov D, Chilingirov P
  Identifying the genetic landscape of squamous cell carcinoma (SCC) and
  adenosquamous carcinoma (ASC) of the lung using next- generation sequencing (NGS),
  Ann Oncol (2015) 26: i5. doi: 10.1093/annonc/ mdv043.16
  Impact factor (2017): 11.855
 10. Chilingirova N, Balabanski L, Kurteva G, Toncheva D, Damyanov D, Chilingirov P,
  Detection of driver mutation heterogeneity in patients with non- small cell lung cancer
  (NSCLC) using next generation sequencing (NGS), European Journal of Cancer, Sept.
  2015, Volume 51, S 3, Pages S612–S613
  DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0959-8049(16)31692-6 Impact
  factor 2017 – 6.029
 11. Chilingirova N, Balabanski L, Ivanov S, Vazharova R, Toncheva D, Kurteva G,
  Detection of extensive driver mutation heterogeneity in 5 Bulgarian patients with
  adenosquamous carcinoma of the lung, European Journal of Human Genetics, Vol.23,
  Suppl. 1, June 2015, Nature Publishing Group
  Impact factor (2017): 4.287
 12. Chilingirova N, Hammoudeh Z, Balabanski L, Ivanov S, Vazharova R, Nesheva D,
  Rukova B, Karachanak-Yankova S, Antonova O, Staneva R, Hadjidekova S, Dimova I,
  Damyanova V, Kurteva G, Toncheva D, Pharmacogenomic study of non-small cell lung
  cancer, European Journal of Human Genetics, Vol.23, June 2015, Nature Publishing
  Group Impact factor (2017): 4.287
 13. Popovska S, Chilingirova N, Dineva T, Kamburova Z, Prevalence of epidermal growth
  factor receptor (EGFR) gene mutations in non small cell lung cancer (NSCLC) in
  Bulgarian population, Journal of Thoracic Oncology Volume 11, Issue 4, Supplement,
  April 2016: S57-S166. S1556-0864(16)X0004-4
  Impact Factor (2017) 6.595
 14. Chilingirova N, Damyanov D, Kurteva G, Tonev S, Dimitrova N. Small cell l ung
  cancer – therapeutic challenge. A long time single institution experience. Journal of
  автобиография на Н. Чилингирова
  Thoracic Oncology: April 2014, 9 , 4 – abstract S29
  Impact Factor (2017) 6.595
 15. Chilingirova N, Marinova V, Kurteva G, Svinarov D, Personalized Dose Management
  for 5-fluoruracil Based. Chemotherapy Regimens to Lower Severe Toxicity by Cancer.
  Patients. European Journal of cancer, Abstract book, Vol. 47, September 2011, ISSN
  0959-8049
  Impact factor 2017 – 6.029
 16. Bichev S, Chilingirova N, Savov A, EGFR mutation frequency in squamous cell
  carcinoma of the lung (SCC) in the Bulgarian population, Making it Personal. Cancer
  Precision Medicine March 2017 Amsterdam, Netherlands.Abstract book, march 2017, p.
  25, abstract nr.6
 17. Чилингирова Н, Дамянов Д, Куртева Г, Отношение на пациента към терапията,
  списание Онкология, 2014, брой 1 , стр. 17
 18. Чилингирова Н. Роля на туморните маркери. Списание Ревматология 2013, брой
  1, стр. 30-34
 19. Чилингирова Н, Куртева Г, Тончева Д, Рак на белия дроб и генетика, списание
  Онкология, 2015, брой 4, стр 40-45
 20. Н. Чилингирова, Г. Куртева, Д. Тончева, Роля соматичните мутации за клиничната
  практика в онкологията, списание Онкология, 2015, брой 4, стр.18-24
 21. Чилингирова Н, Куртева Г, Роля на EGFR-тирозин киназните инхибитори в
  лечението на рака на белия дроб, Medicard Онкология, юни 2016, стр. 18-22
 22. Чилингирова Н, Недребноклетъчният белодробeн карцином в ерата на
  прецизираната медицина, списание ИНСПИРО, Брой 40 / април 2017, стр.13-16
 23. Чилингирова Н, Ваксини и имунотерапия при недребноклетъчния карцином на
  белия дроб, списание ИНСПИРО, брой 42 / септември 2017, стр.55-57
 24. Чилингирова Н, Лечение на дребноклетъчния карцином, списание ИНСПИРО,
  брой 44 / декември 2017 – отрозява и проучване на автора
 25. Чилингирова Н, Генетични мутации и рак, списание Здравен Навигатор, брой 1 /
  юни 2017, стр. 47-49
 26. Чилингирова Н, Рак на белия дроб – общ преглед, списание Здравен Навигатор,
  брой 3 / ноември 2017, стр. 2-4
  автобиография на Н. Чилингирова
 27. Чилингирова Н, Чилингиров Н, Фармакогеномика и лекарствена резистентност в
  онкологията (Pharmacogenetics and drug resistance in oncology), списание
  Ревматология, брой 4, декември 2017
 28. Чилингирова Н, Чилингиров Н, Странични ефекти от лекарственото лечение при
  рак на белия дроб (Therapy related side effects), списание Ревматология, брой 4,
  декември 2017
 29. Dimitrov D, Ivanov T, Deliyski T, Iliev S, Filipov E, Karamanliev M, Betova T,
  Popovska S, Chilingirova N, Georgieva I, Tomov S, Gortchev G. Macroscopic
  assessment of total mesorectal excision quality after robotic assisted rectal resection due
  to rectal cancer in Bulgaria – a prospective trial. JBCR (2017)-in press
 30. Маринова В, Куртева Г., Трифонова И, Арабаджиев Ж, Солакова Г, Чилингирова
  Н, Стоева Д, Симеонова А; Съвременно лечение на ректалния карцином.Опит на
  клиниката по Химиотерапия СБАЛО ЕАД.; Списание Онкология 43, брой 2,
  2015г., стр.17-25
 31. Герасимов А, Трифонова И, Арабаджиев Ж, Солакова Г, Маринова В,
  Чилингирова Н, Стоева Д, Симеонова А, Куртева Г; Кабазитаксел в оптималното
  лечение на метастазирал резистентен на кастрация рак на простатата,
  прогресиращ след лечението с доцетаксел; Списание Онкология 43, брой 2, 2015,
  стр.11-16
 32. Трифонова И, Арабаджиев Ж, Герасимов А, Чилингирова Н, Солакова Г,
  Маринова В, Куртева Г; Таргетиране на съдовоендотелния растежен фактор-
  VEGF- в лечението на рак на яйчниците, сп. Онкология, бр. 3/2014, стр. 22-27
 33. Куртева, Г., Куртев П, Грудева Ж, Чилингирова Н, Маринова В, Трифонова И,
  Aтанасова М, Kaраниколова Т. Преглед на терапевтичните възможности при
  бъбречноклетъчен карцином. Фокус върху pazopanib, сп. Онкология , 2012, 40, 2,
  стр. 28-38.
 34. Герасимов A., Трифонова И, Маринова В, Арабаджиев Ж, Чилингирова Н,
  Соклакова Г, Стоева Д, Симеонова А, Куртева Г, Клинично приложение на
  абиратерон при метастатичен, резистентен на кастрация рак на простатата –
  анализ. Онкология , 43, 2015, 4, стр. 2-10. опит на клиниката
 35. Солакова, Г., Трифонова И, Стоева Д, Маринова В, Арабаджиев Ж, Герасимов А,
  Чилингирова Н, Симеонова А, Куртева Г. Карцином на маточната шийка –
  проблеми и перспективи. Онкология, 2015, 43, 3, стр. 2-11.
 36. Трифонова, И., Чилингирова Н, Герасимов А, Димова И, Солакова Г, Симеонова
  Л, Харалампиева Т, Куртева Г. Съвременна имунотерапия при тумори на главата и
  шията – настояща реалност и бъдещи предизвикателства. Списание на българското
  онкологично дружество, 2016, 4, стр.17-20
  автобиография на Н. Чилингирова
 37. Chilingirova N, Miteva L, Stanilova S; IL12 -12_Pro Polymorphism by Two Ethnic
  Groups in Bulgaria; Trakia Journal of Sciences, Vol.5, Suppl.1, pp 7-8, p. 60; 2007
 38. Н. Чилингирова, Д. Дамянов, Роля на пациента и отношението му към прилаганото
  лечение за терапевтичното поведение, сп. Здравен Навигатор, април 2018, брой 1р
  стр.2-5
 39. G. Kurteva, N. Chilingirova et al. Pharmacokinetics (PK) and Safety of Intravenous
  Fixed Combination Fosnetupitant/Palonosetron (IV NEPA) for Prevention of
  Chemotherapy-Induced Nausea and Vomiting in Highly Emetogenic Chemotherapy
  (HEC), Journal of Oncology Pharmacy Practice, vol 24, March 2018
 40. Chilingirova N, Kurteva G, Toncheva D TruSight Cancer Sequencing
  Panel for detecting of driver mutation heterogeneity and pharmacogenetic
  variants associated with sensitivity to chemotherapy in patients with non-small cell
  lung cancer (NSCLC), Abstract, 8th National Conference for Rare Diseases
  and Orphan Drugs & 12th Balkan Congress of Human Genetics, Sept 2017,
  Plovdiv, abstract book
 41. Chilingirova N, Vidinov K, Ultrastructural Peculiarities of the Connective Tissue
  Elements rund the Thyroid Gland Follicles by Patients with Papillary Carcinoma
  abstract book, VI International Congress of Medical Sciences, 10-13 May 2007, Sofia
 42. Kurteva G, Trifonova I, Arabadjiev J, Gerasimov A, Marinova V, Chilingirova N,
  Solakova G, Stoeva D; Targeted Therapy for breast cancer, The 8th Meeting with
  International participation 24-25 Oct. TOGETHER IN CANCER CONTROLIMMUNOLOGY,
  VIRUSES, NATURAL REMEDIES, 10-11, res.
  автобиография

bolnicaevropa.bg © 2023 Болница Европа. Всички права запазени