Обява за провеждане на конкурс за длъжността: „Началник отделения на МБАЛ БОЛНИЦА ЕВРОПА” ООД

obyava-svobodni-pozicii.jpg

О Б Я В А

За провеждане на конкурс за длъжността:

„Началник отделения на МБАЛ БОЛНИЦА ЕВРОПА” ООД

На основание чл.90 от Кодекса на труда във вр с чл.68, ал.7 от Закон за лечебните заведения и Заповед № …/ 04.12.2023г на Управителя на МБАЛ БОЛНИЦА ЕВРОПА ООД, се обявява конкурс за следните длъжности:

 

I. Началник отделение за Отделение по хирургия;

II.Началник отделение за Отделение по Ортопедия и травматология;

III.Началник за отделение по Образна диагностика.

 

Изисквания към кандидатите:

 1. Висше медицинско образование с образователно-квалификационна степен „Магистър” и призната специалност по съответната медицинска специалност ;
 2. Сертификати за допълнителна професионална специализиция и квалификация;
 3. Придобит практически трудов стаж най-малко 3/три години/ в лечебно заведение за болнична медицинска помощ;

 

Необходими документи за участие в конкурса:

 1. Заявление за участие в конкурса – в свободен текст, в което задължително се посочва телефон и имейл адрес за контакт;
 2. Автобиография/СВ;
 3. Копие от Дипломите/Сертификати за завършени образувания и придобити специализации;
 4. Копие на трудовата книжка;
 5. Свидетелство за съдимост;
 6. Мотивационно писмо;

Характер на работата – съгласно чл.68, ал.7 от Закона за лечебните заведения, Медицинските стандарти за съответната специалност и други подзаконовите изисквания и Вътрешния правилник и трудов ред на МБАЛ „БОЛНИЦА ЕВРОПА” ООД. Конкретната длъжностна характеристика на длъжността е налична в деловодството на МБАЛ „БОЛНИЦА ЕВРОПА” ООД и всеки кандидат може да се запознае с нея при поискване.

Срок на трудовия договор – до три години;

Ред и начин за провеждане на конкурса:

 1. Всички цитирани по-горе документи се подават в запечатан и непрозрачен плик на регистратурата на МБАЛ „БОЛНИЦА ЕВРОПА” ООД на адрес: гр. София, ул. „П. Славейков” №2, ет.Партер всеки работен ден от 09.00ч до 19.00ч;
 2. Срокът за подаване на заявления и придружаващи документи за участие в конкурса е до един месец, считано от датата на обявление на конкурса в местното печатно или електронно издание
 3. След като изтече срокът за подаване на заявленията, Комисията, която ще проведе конкурса разглежда всички подадени заявления и приложения към тях, като отстранява тези, които са непълни и/или не отговарят на посочените по-горе изисквания. В тези случаи, кандидатът се уведомява на посочения от него имейл адрес, че няма да участва в конкурса, поради непълнота/ неправилност на подадените от него документи.
 4. Вторият етап от конкурса представлява събеседване с всеки един от кандидатите по отделно;
 5. Оценяването на кандидатите става по шестобалната система, като се преценяват професионалната подготовка на кандидатите, способността им за работа в екип и други качества и способности;
 6. След приключване на всички събеседвания, Комисията избира един от кандидатите, като уведомява по имейл всички за резултата от проведения конкурс.
 7. За проведения конкурс, Комисията съставя протокол, в който отразява проведените събеседвания и резултата от тях;Време и място за провеждане на конкурса:
 8. Събеседването с кандидатите се провежда по допълнително уточнен график в работно време, съобразно броя на кандидатурите, който се изпраща писмено по посочения от допуснатите до събеседване кандидатите имейл адрес;
 9. Мястото на провеждане на събеседването и на всички останали дейности на Комисията е на адреса на МБАЛ „БОЛНИЦА ЕВРОПА” ООД, а именно: гр. София, ул. „П. Славейков” №2, ет.3

 

bolnicaevropa.bg © 2023 Болница Европа. Всички права запазени