Обява за провеждане на конкурс за длъжността: „Главна медицинска сестра на МБАЛ БОЛНИЦА ЕВРОПА” ООД

glavna-medicinska-sestra-svobodni-pozicii.jpg

О Б Я В А

За провеждане на конкурс за длъжността:

„Главна медицинска сестра на МБАЛ БОЛНИЦА ЕВРОПА” ООД

 

На основание чл.90 от Кодекса на труда във вр с чл.68, ал.7 от Закон за лечебните заведения и Заповед № 47/ 06.12.2023г на Управителя на МБАЛ БОЛНИЦА ЕВРОПА ООД, се обявява конкурс за длъжност „Главна медицинска сестра”.

1. Изисквания към кандидатите:
1.1. Придобита образователно-квалификационна степен „Бакалавър” или „Магистър” по специалността „Медицинска сестра”;
1.2. Придобита образователно-квалификационна степен „Бакалавър” или „Магистър” по специалността „ Управление на здравни грижи”;
1.3. Придобит практически трудов стаж най-малко 3/три години/ в лечебно заведение за болнична медицинска помощ;

2. Необходими документи за участие в конкурса:
2.1. Заявление за участие в конкурса – в свободен текст, в което задължително се посочва телефон и имейл адрес за контакт;
2.2. Автобиография/СВ;
2.3. Копие от Дипломите за завършени образувания и придобити специализации;
2.4. Копие на трудовата книжка;
2.5. Свидетелство за съдимост;
2.6. Мотивационно писмо;

3. Характер на работата – съгласно чл.70, ал.2 от Закона за лечебните заведения, подзаконовите изисквания, етичните норми на медицинските сестри и Вътрешния правилник и трудов ред на МБАЛ „БОЛНИЦА ЕВРОПА” ООД. Конкретната длъжностна характеристика на длъжността е налична в деловодството на МБАЛ „БОЛНИЦА ЕВРОПА” ООД и всеки кандидат може да се запознае с нея при поискване.

4. Срок на трудовия договор – до три години;

5. Ред и начин за провеждане на конкурса:
5.1. Всички цитирани по-горе документи се подават в запечатан и непрозрачен плик на регистратурата на МБАЛ „БОЛНИЦА ЕВРОПА” ООД на адрес: гр. София, ул. „П. Славейков” №2, ет.Партер всеки работен ден от 09.00ч до 19.00ч;
5.2. Срокът за подаване на заявления и придружаващи документи за участие в конкурса е до един месец, считано от датата на обявление на конкурса в местното печатно или електронно издание
5.3. След като изтече срокът за подаване на заявленията, Комисията, която ще проведе конкурса разглежда всички подадени заявления и приложения към тях, като отстранява тези, които са непълни и/или не отговарят на посочените по-горе изисквания. В тези случаи, кандидатът се уведомява на посочения от него имейл адрес, че няма да участва в конкурса, поради непълнота/ неправилност на подадените от него документи.
5.4. Вторият етап от конкурса представлява събеседване с всеки един от кандидатите по отделно;
5.5. Оценяването на кандидатите става по шестобалната система, като се преценяват професионалната подготовка на кандидатите, способността им за работа в екип и други качества и способности;
5.6. След приключване на всички събеседвания, Комисията избира един от кандидатите, като уведомява по имейл всички за резултата от проведения конкурс.
5.7. За проведения конкурс, Комисията съставя протокол, в който отразява проведените събеседвания и резултата от тях;

6. Време и място за провеждане на конкурса:

6.1. Събеседването с кандидатите се провежда по допълнително уточнен график в работно време, съобразно броя на кандидатурите, който се изпраща писмено по посочения от допуснатите до събеседване кандидатите имейл адрес;

6.2. Мястото на провеждане на събеседването и на всички останали дейности на Комисията е на адреса на МБАЛ „БОЛНИЦА ЕВРОПА” ООД, а именно: гр. София, ул. „П. Славейков” №2, ет.3

 

bolnicaevropa.bg © 2023 Болница Европа. Всички права запазени